New York State Agricultural and Farmland Protection Program - FIC

We’ve detected that you are using an outdated browser.

Please use a new browser like Chrome, Firefox, Safari or Microsoft Edge to improve your experience.

We’ve detected that you are using an outdated browser.

Farmland Protection Directory

New York State Agricultural and Farmland Protection Program
Address
10B Airline Drive, Albany, NY 02235
Phone Number
(518) 485-7729
Type of Entity
Public program
Year Created
1996
State(s) of Operation
New York
Counties of Operation
(NY) Albany, (NY) Allegany, (NY) Bronx, (NY) Broome, (NY) Cattaraugus, (NY) Cayuga, (NY) Chautauqua, (NY) Chemung, (NY) Chenango, (NY) Clinton, (NY) Columbia, (NY) Cortland, (NY) Delaware, (NY) Dutchess, (NY) Erie, (NY) Essex, (NY) Franklin, (NY) Fulton, (NY) Genesee, (NY) Greene, (NY) Hamilton, (NY) Herkimer, (NY) Jefferson, (NY) Kings, (NY) Lewis, (NY) Livingston, (NY) Madison, (NY) Monroe, (NY) Montgomery, (NY) Nassau, (NY) New York, (NY) Niagara, (NY) Oneida, (NY) Onondaga, (NY) Ontario, (NY) Orange, (NY) Orleans, (NY) Oswego, (NY) Otsego, (NY) Putnam, (NY) Queens, (NY) Rensselaer, (NY) Richmond, (NY) Rockland, (NY) Saratoga, (NY) Schenectady, (NY) Schoharie, (NY) Schuyler, (NY) Seneca, (NY) St. Lawrence, (NY) Steuben, (NY) Suffolk, (NY) Sullivan, (NY) Tioga, (NY) Tompkins, (NY) Ulster, (NY) Warren, (NY) Washington, (NY) Wayne, (NY) Westchester, (NY) Wyoming, (NY) Yates
Primary Resource Protected
Farm / ranch land
Types of Resources Protected
Farm / ranch land
Board / Staff Connection to Agriculture
State Department of Agriculture
Federal program participation
ACEP-ALE

Visit American Farmland Trust

Get engaged and receive the information you need right in your inbox.